Herroeping

Herroepingsrecht

Als u een consument bent (d.w.z. een natuurlijke persoon die de bestelling plaatst voor een doel dat niet kan worden toegeschreven aan uw commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit), beschikt u overeenkomstig de wettelijke bepalingen over een herroepingsrecht.

Indien u als consument gebruik maakt van uw herroepingsrecht, draagt u de reguliere kosten van de retourzending. .

Voor het overige gelden voor het herroepingsrecht de voorschriften, die hieronder in detail worden weergegeven

Instructies voor herroeping

Herroepingsrecht

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft gekregen of heeft verworven. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons

MVG-Metallverarbeitungsgesellschaft mbH
An der Wasserwiese 1
52249 Eschweiler
Duitsland

E-Mail: info@mvg-ahk.de

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post of e-mail) over uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt gebruik maken van de bijgevoegde modelinstructies voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Ter vrijwaring van de herroepingstermijn, volstaat het dat u de kennisgeving van het uitoefenen van uw herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden voordelige standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben terugontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de herroeping van deze overeenkomst in kennis heeft gesteld, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Einde van het herroepingsrecht-

Voor de verklaring van herroeping kunt u gebruik maken van de modelinstructies voor herroeping, maar u bent hiertoe niet verplicht:

Modelinstructies voor herroeping

(Indien u de overeenkomst wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en terug te zenden.)

MVG-Metallverarbeitungsgesellschaft mbH
An der Wasserwiese 1
52249 Eschweiler
Duitsland

E-Mail: info@mvg-ahk.de

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)

______________________________________________________
______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ /ontvangen op (*) _________________

Naam van de consument(en)
______________________________________________________

Adres van de consument(en)
______________________________________________________

Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)
_______________________________________________________

Datum
_______________________________________________________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Wat is er nieuw

Facebook

mvg-facebook